Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Makro İktisat  

Hatice Nur GERMİR
AB’YE UYUM SÜRECİNDE KADIN VE ENGELLİ GİRİŞİMCİLERİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKALARI
 
Dünya ekonomik yapısında yaşanan küreselleşme eğilimi, işgücü piyasasındaki işlerin yanısıra bu piyasaya emek arzında bulunan işgücünün özelliklerinde de değişime neden olmuştur. Hizmetler sektörü başta olmak üzere bilgi ve iletişim sektörlerinde ortaya çıkan yeni iş alanları, istihdam politikalarının da yeniden yapılanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Türkiye’de 1950’li yıllarda başlayıp 1980 sonrasında hız kazanan iç göç faktörünün işgücü piyasasında neden olduğu yapısal dönüşüm, küreselleşmenin de etkisiyle çalışma yaşam koşullarının yeniden dizaynını beraberinde getirmiştir. Dünyada II.Dünya Savaşı’ndan sonra yoğunluk kazanan kadınların işgücü piyasasına katılımları ve işgücünde meydana gelen değişim, Türkiye’de yaşanan hızlı kentleşme sonucu 1980’li yıllardan itibaren kendini göstermektedir. 1959 yılından başlayarak üyelik görüşmelerinde bulunduğumuz Avrupa Birliği (AB) ile 2007 yılında uyum çalışmalarına başlanan 19ncu fasıl üzerinde bulunan “Sosyal Politika ve İstihdam” başlığı altında dezavantajlı gruplar içerisindeki kadın ve engelli girişimcilerin desteklenmesine yönelik politikalara yer verilmektedir. Önceleri ücretsiz aile işçisi görünümünde yer alan kadınların ve engellilerin kırsaldan kente göçleri sonucu vasıfsız işgücü niteliğinde kent iş ortamının beklenti ve gereksinimlerine cevap veremeyişinden eğitim - istihdam politika ve modellerinde meydana gelen değişimle, yoksulluğun giderilerek kalkınmanın sürdürülebilir kılınması adına önemli bir ekonomik obje olarak görülmesi, derleme niteliğinde hazırlanan bu çalışmada TÜİK tarafından hazırlanan rakamsal verilerin ışığında ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Engelli, Yapısal Dönüşüm, Girişimci, İstihdam Politikaları

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411132

EU HARMONIZATION PROCESS WOMEN AND DISABLED ENTREPRENEURS FOR SUPPORT EMPLOYMENT POLICIES
 
World globalization trend experienced in the economic structure, the characteristics of the labor supply in the labor market as well as the jobs in the labor market that has been the cause of change. The new business areas occur in the information and communications sector, particularly in the services sector has made it inevitable restructuring of employment policies. Turkey began in the 1950s accelerated after 1980 internal migration caused by the structural transformation of the labor market factors, globalization has brought about the redesign of working conditions under the influence. After World War II concentration in the world winning women's labor market participation and labor changes that occur, the result of rapid urbanization taking place in Turkey presents itself since the 1980s. Starting from 1959, membership in the interviews we found with (European Union) EU the integration work initiated in 2007 on the 19th chapter, "Social Policy and Employment" under the title of disadvantaged groups within the area women and disabled entrepreneurs supporting the intended policies place is given. Previously, unpaid family workers located in appearance women and the disabled rural-to-urban result of migration the nature of unskilled labor the city's business environment expectations and requirements response from the incapacity education - employment policy and models with changes occurring the sustainability of development in the name of eliminating poverty prepared a compilation of important qualifications to be seen as an economic object in this study in light of the statistical data prepared by TurkStat it is discussed.

Keywords: Women, Disabled, Structural Transformation, Entrepreneurship, Employment Policy

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411132

Tam Metin