Yıl:2018   Sayı: 15   Alan: Ekonomi  

Kıymet YAVUZASLAN, Lütfi ÖZKAL
AB VE TÜRKİYE’DE GENÇ NÜFUSUN GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TÜRKİYE’DE GENÇ GİRİŞİMCİLİĞİN AB’NE ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR ÖNERİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, genç girişimciliğin teşviki konusunda Türkiye’nin geliştirebileceği alanları tespit ederek, girişimciliği arttıracak yeni bir öneri ortaya koymaktır. Yöntem: Çalışmada, AB ve Türkiye’de girişimciliği desteklemek amacıyla uygulanmakta olan politikaların karşılaştırması yapılmıştır. Bulgular: Gençler arasında çok fazla dikkat çeken girişimcilik kavramına gençlerin ilgi duydukları bilinse de, bu ilgiyi girişimcilikle sonuçlandırma eğilimi yeterli düzeyde olmamaktadır. AB ile karşılaştırıldığında; toplam girişimci sayısına göre Türkiye birinci sırada iken genç girişimcilerin toplam girişimci sayısına oranı açısından AB ortalamasının altında kalmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni olarak, AB’nin özellikle genç girişimcilere yönelik olarak sağladığı avantajların Türkiye’de henüz sağlanamaması gösterilebilir. Sonuç: Toplumsal baskıların da etkisiyle; Türkiye’de gençlerin meslek seçimlerinde girişimciliği, en son tercih olarak görmesi bir yana genç yaşlarda girişimci olmanın önündeki engelleri; kuruluş aşamasındaki bürokratik süreç ve kuruluş masrafları olarak da belirtmek gerekir. Bu nedenle gençlerin, girişimciliğe daha fazla yönelebilmesi için ilköğretim yıllarından itibaren girişimcilik eğitimleri ve kolaylıklar sağlayan uygulamalarla meslek tercihleri konusundaki bakış açısının değiştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Genç Nüfus, AB, Türkiye, Girişimcilik Destekleri

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.1.1

ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY COMPARISON of YOUNG POPULATION in the EU and TURKEY and A PROPOSAL FOR THE INTEGRATION of YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY TO THE EU
 
Aim: The aim of this study is to put forward a new proposal to increase young entrepreneurship in Turkey by identifying areas can be developed for the promotion. Method: In the study, a comparison of the policies has been implemented to promote entrepreneurship in the EU and Turkey Results: Although it is known that young people are interested in entrepreneurship, which attracts a great deal of attention among young people, this tendency is not enough to conclude with this interesting entrepreneurship. While being a leader in terms of total entrepreneurship, it is below the EU average in terms of the ratio of young entrepreneurs to total entrepreneurs. As the most important cause of this situation is the fact that the advantages provided by the EU towards young entrepreneurs have not yet been achieved in our country. Conclusion: The most important obstacle about the entrepreneur at a young age might be the entrepreneurship is the last option, in young people's career choices in Turkey by the influence of social pressures, aside; the bureaucratic process of the establishment phase and establishment costs are also a huge problem. For this reason, it is necessary to change the perspective of entrepreneurship trainings or practices and occupational preferences from the beginning of primary school so that young people can be more oriented towards entrepreneurship.

Keywords: Entrepreneurship, Young Population, EU, Turkey, Entrepreneurship Supports

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.1.1

Tam Metin