Yıl:2018   Sayı: 15   Alan: Spor Ekonomisi ve Yönetimi  

Uğur ALEMDAR, Burcu AKMAZOĞLU, Esra CÖMERT, Halil İbrahim DUMAN
AMATÖR FUTBOLCULARIN ANTRENÖRLERDE BULUNMASINI İSTEDİKLERİ LİDERLİK TARZLARININ TESPİTİ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME (SAKARYA İL ÖRNEĞİ)
 
Amaç: Bu araştırmaya 261 futbolcu katılım göstermiştir. Araştırmada antrenörlerin liderlik tarzları ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki incelenmiştir. Yöntem: Araştırmada toplanan veriler SPSS 22 programına girilerek kodlanmıştır. Sosyo demografik değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri tablolaştırılmıştır. Ölçeklerin tanımlayıcı istatistikleri yapılmıştır. Liderlik davranışları türleri ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkiyi araştırmak için pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılanlar antrenörlerinin en fazla eğitici ve destekleyici liderlik davranışı sergilediklerini ( X: 4.20) düşünmektedir. Antrenörlerinin en az sergilediğini düşündükleri davranış ise otokratik liderlik (X: 3,71) davranışıdır. Antrenörlerinin en az sergilediğini düşündükleri davranış ise otokratik liderlik davranışıdır. Liderlik davranışları türleri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05; r>0). Yani bir liderlik davranışı özelliği arttıkça diğeri de artmakta; biri azaldığında ise diğeri de azalmaktadır. Liderlik davranışları türleri ile özdeşleşme arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05; r>0). Liderlik davranışları arttığında özdeşleşme de artmakta; liderlik davranışları azaldığında özdeşleşme de azalmaktadır. Sonuç: Bulgular neticesinde liderlik davranışları ile örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Çalışmaya katılanlar antrenörlerin en çok eğitici ve destekleyici liderlik davranışını sergilediklerini düşündüklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların antrenörlerinin en az sergilediğini düşündükleri davranış ise otokratik liderlik davranışı olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Antrenör, Örgütsel Özdeşleşme, Liderlik Davranışları, Liderlik

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.1.5

ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND DETERMINATION OF LEADERSHIP STYLES OF COACHES THAT AMATEUR FOOTBALL PLAYERS WANT
 
Aim: 261 players have participated in this survey. The relationship between leadership styles of coaches and organizational identification has been examined in the research. The relationship between the leadership style of coaches and organizational identification was investigated. Method: The data collected in the study were entered into SPSS 22 program and coded. Descriptive statistics of socio demographic variables are tabulated. Descriptive statistics of scales have been made. A Pearson correlation analysis was conducted to investigate the relationship between types of leadership behaviors and organizational identification. Findings: Participants in the survey thought that their coaches had the most educational and supportive leadership behaviors ( X: 4.20). The behavior that their coaches think they least exhibit is autocratic leadership behavior (X: 3,71). A positive relationship was found between the types of leadership behaviors (p <0.05, r> 0). In other words, as a leadership behavior feature increases, the other increases; the other is decreasing when one is decreasing. A positively significant relationship was found between types of leadership behaviors and identification (p <0.05, r> 0). Identification increases when leadership behavior increases; Identification also decreases when leadership behaviors decrease. Conclusion: Positive and statistically significant relationship was found between leadership behaviors and organizational identification in terms of findings. Participants in the study indicated that they thought that their trainers were exhibiting the most educational and supportive leadership behaviors. The attitude of the participants coaches to exhibit at least was determined to be autocratic leadership behavior.

Keywords: Football, Coach, Organizationalidentification, Leadershipbehaviors, Leadership

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.1.5

Tam Metin