Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: İşletme ve Yönetim Organizasyon  

Cem KARABAL, Murat SAĞBAŞ, Mehmet Naci EFE
ÇALIŞMA KOŞULLARI VE KADIN İSTİHDAMINDA ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ
 
Bu araştırma TUİK’in 2003-2013 verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırmamız uygulamalı bir araştırma olup, elde edilen veriler üzerinde farklı istatistik analizler uygulanmıştır. Granger nedensellik testi, korelasyon, birim kök hücre testleri ve regresyon analizleri ile çalışma zenginleştirilmiştir. Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan bazı gelişmeler özellikle kadın işgücü piyasası ve istihdamı üzerinde olumlu etkiler meydana getirmiştir. Kadının işgücü piyasasına katılımının artması her ne kadar yoğun olmasa da bazı yeni düzenlemeler ile geçmişe göre daha iyi olduğunu göstermektedir. Bu araştırma sonunda özellikle kadınların işgücü piyasasında beklentilerini tam olarak karşılayamadıkları, halen bazı uygulamaların hak ve özlük haklarının kendilerine verilmediğini göstermektedir. Bir önemli husus ise yapılan hukuki düzenlemelere rağmen halen kayıt dışı kadın istihdamının Türkiye’de yoğun olarak yaşandığıdır. Başka bir husus ise kadınların nitelikli işgücüne katılımlarında önemli etken olan eğitim durumunda da iyileşme ile iyileştirmenin çok hızlı olmadığıdır. Beyaz yakalı yönetim noktasındaki kadın sayısının az olması kadın istihdamında önemli olan sorunların halen devam ettiğine işaret etmesidir. Araştırma sonucunda ise eğitim seviyesi yüksek çalışan kadınların iş verimliliği ile mutluluğunun daha fazla olduğunu göstermiştir. Lise ve altı eğitim alan kadınların daha pasif ve vasıfsız işlerde istihdam edildiği görülmüştür. Düşük gelir ve ekonomik yetersizlik kadın çalışanlarda mutsuzluğa neden olduğu, iş yükü ve çalışma şartlarının ağırlaşması kadının performans ve verimliliğini önemli ölçüde etkilediği sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, İşgücü, İstihdam, Memnuniyet, İlişki, Çalışma, Koşullar

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411128

APPLIED RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKING CONDITIONS AND EMPLOYEE SATISFACTION IN WOMAN EMPLOYMENT
 
This research is prepared by using TUIK (Turkish Statistical Institute) data of 2003-2013. Our research is an applied research, and different statistical analyses are conducted on the obtained data. The research is enhanced with Granger causality test, correlation, unit root tests and regression analyses. As in many world countries, certain developments experienced in Turkey generate positive effects especially on woman labor market and employment. Although the increase in the participation of women in labor market is not intense, it has been seen that it gets better in comparison with the past via certain new arrangements. At the end of this research, it is seen that especially women cannot meet their expectations in the labor market and that certain applications, rights and personal benefits are not given them. An important issue is that the unregistered woman employment is still experienced to a high degree in Turkey in spite of the regulated legal arrangements. Another issue to be emphasized is that the recovery and improvement in educational status which is an important factor in the participation of women in qualified labor are not fast enough. The fact that the number of women on white-collar management position is low addresses that the important problems in woman employment remain still. It is shown as a result of the research that labor productivity and happiness of employed women who have a high level of education are much higher. That women who have high school and below education are employed in passive and unqualified works is also seen. The result suggesting that low income and economic insufficiency cause unhappiness on woman employees and that the deterioration of work load and working conditions affect women’s performance and productivity on a significant level is found out.

Keywords: Woman, Labor, Employment, Satisfaction, Relationship, Work, Conditions

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411128

Tam Metin