Yıl:2018   Sayı: 16   Alan: İktisat  

Yağmur AKARSU
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ’NİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ
 
Amaç: Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Meslek Yüksek Okulu ve Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda eğitim gören üniversite öğrencilerinin Gökçeada’ya olan sosyal ve ekonomik katkılarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu amaçla, Gökçeada Meslek Yüksek Okulu’nda 4 ayrı program ve Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nda 2 ayrı programda 2017- 2018 eğitim-öğretim yılında eğitim gören öğrencilere anket uygulanarak, öğrencilerin Gökçeada ekonomisine olan katkısı ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmada, 277 öğrenci örneklem olarak kullanılmıştır. Çalışmada kullanılmak amacıyla toplamda 31 soru oluşturulmuş ve verilerin analiz edilmesinde SPSS istatistiki paket programına başvurulmuştur. Bulgular: Araştırma bulgularına göre, Gökçeada’da eğitim gören öğrencilerin %94’ü Gökçeada dışından gelmektedir. Öğrencilerin tüm harcamaları hesaba katıldığında aylık öğrenci başına harcamalar Gökçeada MYO için 1250.72 TL, Gökçeada UBYO için 1148.57 TL olarak bulunmuştur. Harcama kalemleri arasında en yüksek payı %34 ile barınma harcamaları almaktadır. Sonuç: Üniversite öğrencilerin bulundukları yere olan ekonomik katkısını ölçmek amacıyla yapılan bu çalışmada, öğrencilerin Gökçeada’yı seçmedeki en büyük nedeni olarak puanı olduğu gösterilmektedir. Ayrıca, Gökçeada’da eğitim gören öğrencilerin Gökçeada’daki yiyecek içecek fiyatlarını, barınma ve öğrenci maliyetlerini pahalı bulduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Ekonomik Kalkınma, Eğitim, Gökçeada

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.2.2

EFFECTS ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY: GOKCEADA EXAMPLE
 
Aim: This study was conducted in order to examine the social and economic relations of Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi Gökçeada Meslek Yüksek Okulu and Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu students to Gökçeada. Method: For this purpose, the contribution of the students to the economy of Gökçeada was tried to be measured by a questionnaire was applied to the students who were educated in 2017-2018 academic year, in 4 different programs in Gökçeada Meslek Yüksek Okulu and 2 different programs in Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu. In the study, 277 students were used as sample. A total of 31 questions were created to be used in the study and the data were analyzed and the SPSS statistical package program was applied. Results: According to the results of the research, 94% of the students studying in Gökçeada are from outside Gökçeada. Total expenditure per student per month was found to be 1250.72 TL for Gökçeada MYO and 1148.57 TL for Gökçeada UBYO when all expenditures of the students participated in the account. Among the expenditure items, the highest share is the cost of living with 34%. Conclusion: In this study, which is aimed to measure the economic contribution of the university students to their place, it is shown that the students’ most important reason for choosing Gökçeada is score. In addition, it has been revealed that the students who are studying in Gökçeada find food and beverage prices and cost of living and student are expensive in Gökçeada.

Keywords: University, Economic Development, Education, Gökçeada

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.2.2

Tam Metin