Yıl:2018   Sayı: 18   Alan: Ekonomi  

Gökhan KARHAN
EKONOMİK BÜYÜMENIN TEORIK TEMELLERI
 
Amaç: Kalkınmanın en önemli aşamalarından biri olan büyümenin nasıl sağlanacağı konusu bu çalışmanın ana motivasyonunu oluşturmaktadır. Yöntem: Bu nedenle çalışmada teknolojik gelişmeyi büyüme sürecinde dışsal bir faktör olarak kabul eden dışsal büyüme teorileri ile içsel bir faktör olarak kabul eden içsel büyüme teorileri, Solow (1956) ve Romer (1986) büyüme modelleri baz alınarak incelenmiştir. Bulgular: Esasında, her iki model de büyümenin kaynağı olarak teknolojik gelişmeleri kabul etse de, Solow modeli teknolojik gelişmenin kaynağını açıklayamamaktadır. Solow (1956) modelindeki bu eksiklikleri tamamlama fikri ile Romer (1986) tarafından yeni bir teori ortaya atılmıştır. Romer tarafından geliştirilen modelin aksine son yıllarda Ar-Ge harcamalarındaki artışa rağmen, bu artışın büyüme oranlarına yansımaması içsel büyüme teorilerinin eleştirilmesine neden olmuştur. Sonuç: Bu nedenle hala ülkeler arası gelişmişlik farkının açıklanmasını sağlayacak teorik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme Teorileri, Ar-Ge, Teknolojik Gelişme

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.4.3

THE THEORETICAL BASIS OF ECONOMIC GROWTH
 
Aim: The main motivation of this study is how to achieve growth that one of the most important stages of economic development. Method: In this study, exogenous growth theories, which accept technological development that includes R&D and innovation as an exogenous factor, and endogenous growth theories, which accept technological development as an endogenous factor in the growth process. Exogenous and endogenous growth theories are respectively examined based on Solow (1956) and Romer (1986) growth models. Results: In fact, although both models accept technological developments as the source of growth, the Solow model cannot explain the source of technological development. A new theory was proposed by Romer (1986) with the idea of completing these shortcomings in the Solow (1956) model. Contrary to the model developed by Romer, the increase in R & D expenditures is not reflected on the growth rates in recent years. This situation causes criticism of endogenous growth theories. Conclusion: Therefore, it is seen that there is still a need for theoretical studies to explain to the differences of development between countries.

Keywords: Economic Growth Theories, R&D, Technological Development

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.4.3

Tam Metin