Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Ekonomi  

Murat SAĞBAŞ
FARKLI DEĞİŞKENLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK FİNANSAL ANALİZİ
 
Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada ülkelerin finansal ve demografik verileri baz alınarak değişkenlerin birbirleri arasındaki ilişkinin uygulamalı olarak incelenmesi şeklindedir. Değişkenler toplam 63 ülke için belirlenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan regresyon ve korelasyon analizleri sonucunda işgücünü en çok etkileyen faktörler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İndeks, Değişken, Finansal Analiz, Üstünlük

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411127

COMPARATIVE FINANCIAL ANALYSIS OF DIFFERENT VARIABLES
 
This applied research aims at examining practically the relationship of variables with each other based on financial and demographical data of countries. Variables were determined for 63 countries in total. Data used in this research was analyzed with E-Views 8.0 program. Factors that affect workforce at the most were determined with the help of regression and correlation analyses.

Keywords: Index, Variable, Financial Analysis, Superiority

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411127

Tam Metin