Yıl:2017   Sayı: 14   Alan: Spor Ekonomisi ve Yönetimi  

Yunus GÜR, Ökkeş Alpaslan GENÇAY, Selçuk GENÇAY, Ercan GÜR, Ali DEMİR
İŞITME ENGELLI BIREYLERIN FIZIKSEL AKTIVITE VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERI
 
Giriş: Normal bireylerin umutsuzluk ile başa çıkmalarının ne kadar zor olduğu bilinmektedir. İşitme engelli bireyi düşündüğümüz zaman bu sorun daha da karmaşık hale gelmektedir. İşitme engelli birey topluma adapte olmaya çalışırken karşısına çıkan sorunlarla mücadele etmede zorlanmakta ve kendisini toplumdan soyutlamaya başlamaktadır. Bizde bu çalışma ile sporun işitme engellilere umut olabileceğini, onların umutsuzluklarını sporla yenebileceklerini ortaya koymaya çalıştık. İşitme engellilerle ilgili çalışmalara bakıldığı zaman ülkemizde yeterli sayıda çalışma yapılmadığı görülmektedir. Amaç: Çalışmada işitme engelli bireylerin fiziksel aktivite ve umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya Gaziantep ilinde yaşayan,16- 45 yaş aralığında olan 154 işitme engelli birey katılmış, Beck Umutsuzluk ölçeği ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi kısa formu kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonucunda, işitme engelli bireylerin umutsuzluk düzeyleri ile fiziksel aktivite düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak; fiziksel aktivitenin işitme engelli bireylerin umutsuzlukları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ve umutsuzluk engelini fiziksel aktivite ile yenebileceklerini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Engellilik, İşitme Engelli, Umutsuzluk, Fiziksel Aktivite

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.4.2

PHYSICAL ACTIVITY AND HOPELESSNESS LEVELS OF HEARING IMPAIRED INDIVIDUALS
 
Introduction: It is known how difficult it is for normal individuals to cope with hopelessness. This problem becomes even more complicated when we think of the hearing-impaired individual. The hearing-impaired individual is struggling to cope with the problems encountered while trying to adapt himself/herself to society and starts to abstract itself from society. So, we have tried to demonstrate that sports can be a chance for hearing impaired individuals and they can defeat the hopelessness with sports. When we look at studies on hearing impairments, it seems that sufficient number of studies have not been conducted in our country. Objective: The aim of the study is to compare the levels of physical activity and hopelessness of the hearing-impaired individuals. Method: A total of 154 hearing-impaired individuals living in the city of Gaziantep between the ages of 16 and 45 participated in the survey, The Beck hopelessness scale and International Physical Activity Survey was used for the study. Results: At the end of the study, it was found that there is a significant difference between hearing-impaired individuals’ hopelessness levels and physical activity levels (p <0,05). Conclusion: As a result, it can be said that physical activity has a positive influence on the despair of hearing-impaired individuals and they can defeat the hopelessness with physical activity.

Keywords: Disability, Hearing Impaired, Hopelessness, Physical Activity

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.4.2

Tam Metin