Yıl:2018   Sayı: 15   Alan: İşletme ve Yönetim Organizasyon  

Fatma YILMAZ, İlknur KUMKALE
JENERİK STRATEJİLER, ENTELEKTÜEL SERMAYE VE İNFORMAL İLİŞKİLERİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 
Amaç: Bu araştırma Türkiye’nin en büyük 1000 firmasında jenerik stratejiler, entelektüel sermaye ve informal ilişkiler değişkenlerinin firma performansı üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Türkiye’nin en büyük 1000 firmasında görev yapan 700 yönetici oluşturmaktadır. Üç bölümden meydana gelen anketler yöneticiler tarafından cevaplandırılmıştır. İlk olarak araştırmada literatür taraması yapılmıştır. Ardından demografik veriler ve ilgili değişkenler SPSS 22.0 programı yardımıyla yorumlanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin test edilmesi için çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Mevcut araştırmada gerçekleştirilen analizlere göre; jenerik stratejilerin alt boyutları olan farklılaşma stratejisi ve odaklanma stratejisinin firma performansına yönelik anlamlı ve olumlu bir etkisi varken maliyet liderliği stratejisinin anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir. Entelektüel sermayenin alt boyutları olan insan sermayesi, yapısal sermaye ve ilişkisel sermaye boyutlarının her biri firma performansına olumlu ve anlamlı bir etki yaratmaktadır. İnformal ilişkiler değişkeninde kurum içi informal ilişkiler boyutu da firma performansını pozitif yönde etkilerken kurum dışı informal ilişkiler boyutunun firma performansı üzerinde herhangi bir etkisi tespit edilmemiştir. Sonuç: Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek için strateji seçiminin, entelektüel unsurların ve kurum içi informal ilişkilerin firma karlılığını sağlamada önemli faktörler olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Jenerik Stratejiler, Entelektüel Sermaye, İnformal İlişkiler, Firma Performansı

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.1.4

THE EFFECTS ON FIRM PERFORMANCE OF GENERIC STRATEGIES, INTELLECTUAL CAPITAL AND INFORMAL RELATIONSHIPS
 
Aim: This research generic strategies in Turkey’s largest 1,000 firms, intellectual capital and informal relations firm variables was performed to investigate the effects on performance. Method: 700 managers working in the sample of the study constitutes Turkey's largest 1000 companies. Questionnaires from three departments were answered by the managers. First, the literature was searched in the research. Then demographic data and related variables were interpreted with the help of SPSS 22.0 program. Multiple regression analysis was performed to test the relationship between variables. The study sample constitutes Turkey's largest 1,000 companies engaged in the task manager 700. Questionnaires from three departments were answered by the managers. First, the literature was searched in the research. Then demographic data and related variables were interpreted with the help of SPSS 22.0 program. Multiple regression analysis was performed to test the relationship between variables. Results: According to the analyzes carried out in the present investigation; the differentiation strategy and focus strategy, which are the sub-dimensions of generic strategies, have a meaningful and positive impact on firm performance, but a significant effect of the cost leadership strategy has not been determined. The human capital, structural capital and relational capital dimensions, which are sub-dimensions of intellectual capital, have a positive and significant impact on firm performance. The informal relations dimension in the informal relations variable also affected the firm performance in the positive direction whereas no effect on the firm performance was determined in the informal relations dimension. Conclusion: In order to achieve sustainable competitive advantage, it was concluded that the choice of strategy, intellectual elements and intra-organizational informal relations were important factors in achieving firm profitability.

Keywords: Generic Strategies, Intellectual Capital, Informal Relations, Firm Performance

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.1.4

Tam Metin