Yıl:2018   Sayı: 15   Alan: İşletme ve Yönetim Organizasyon  

Zehra ASLAN, Murat Gürkan GÜLCAN
KADIN YÖNETİCİLERİN KARİYER ENGELLERİ VE CAM TAVAN SENDROMUNA YÖNELİK OKUL YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, kurumlarda kadın yöneticilerin yönetim kademelerine gelme sürecinde, ailevi, kurumsal, cinsiyet ve toplumsal ön yargı kaynaklı, kariyer ve cam tavan engeller ile bu engellerle başa çıkma stratejilerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırmada, katılımcı bilgilerinin ve 12 maddelik yönetici görüşme sorularının yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 20 kadın, 20 erkek yönetici ile gerçekleştirilen araştırma sorularından elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, kavramsal çerçeve ve görüşmeye dayalı oluşturulan 12 kategori ve bu kategorilere yönelik alt tema çerçevesinde açıklanıp yorumlanmıştır. Bulgular: Katılımcıların, büyük çoğunluğunun (%47.5), 36-43 yaş grubunda olduğu, %72.5’inin evli olduğu bu oranın yüzde %50’ sini erkeklerin %22.5’ ini ise bekâr katılımcıların oluşturduğu, katılımcıların büyük oranda (%77.5) lisans mezunu olduğu, lisans alanında, erkek katılımcıların kadın katılımcılardan fazla olduğu belirlenmiştir. Kadınların en fazla karşılaştıkları engel cinsiyetçilik ve ön yargılar olmuştur. Sonuç: Evlilik ve çocuk, kadının kariyeri ve yükselmesi önünde engel; bekârlık ise kariyer sürecinde avantaj olarak görülmektedir. Kadınlar, kariyer sürecinde en büyük desteği ailelerinden aldıklarını belirtmişlerdir. Erkeklerin informal ilişkileri kadınlara oranla daha fazla kullandıkları, kadın yöneticilere karşı ön yargının olduğu; kadınların, yönetimsel farklılık açısından erkeklere oranla daha detaycı ve düzenli oldukları, mesai şartları karşısında ise en çok evli kadın yöneticilerin zorlandıkları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın Yönetici, Kariyer, Cam Tavan

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.1.3

INVESTIGATING THE SCHOOL ADMINISTRATOR’S VİEWS ON THE CARRIER OBSTACLES AND GLASS CEILING SYNDROME OF WOMEN ADMINISTRATORS
 
Objective: This research was conducted to examine career and glass ceiling obstacles based on family, institutional, gender, societal prejudice and strategies to cope with obstacles in process of women managers coming management levels of institutions. Method: In study, semi-structured interview form with participant information, 12-item executive interview questions used. Data obtained from research questions with 20 female and male managers analyzed by descriptive analysis method. Obtained data explained and interpreted part of conceptual framework and 12 sub-categories based on sub-theme. Findings: Majority of participants (47.5%) were in 36-43 age group, 72.5% was married, 50% was male, 22.5% was single, it was determined that participants substantially (77.5%) have a bachelor, male participants have more bachelor than female. Obstacle women face the most was sexism and prejudices. Result: Marriage and child were obstacles against woman's career and promotion; bachelorhood seen as advantage in career making process. Women stated that receive the highest support from family in career. It was detected that men use more informal relationships than women, there was a big prejudice against women managers; women were more detailed and regular than men in managerial difference, while married women managers were found to be compelled most in working conditions.

Keywords: Female Manager, Career, Glass Ceiling

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.1.3

Tam Metin