Yıl:2017   Sayı: 14   Alan: İktisat  

Oğuz BAL
KALKINMAKTA OLAN ÜLKELERİN DIŞ BORÇ, CARİAÇIK SORUNU: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
Günümüzde ülke ekonomileri küresel bakış açısıyla ele alınmaktadır. Uluslararası sermaye, teknolojik gelişmişlik ve faktör akımlarını da hızlandırmıştır. Bu durum uluslararası ekonomik bağımlılığı ortaya koymuştur. İkinci Dünya savaşından sonra sanayileşmiş ülkeler, sanayi ürünlerinin ihracatını artırmakla meşguldü;1970 li yıllarda petrol şokları, 1980li yıllarda borçlanma sorunları ortaya çıktı, 1990 larda küreselleşme ile birlikte çok kutuplu hale geldi. Yaşanan krizlerde IMF ve DB etkin müdahalelerde bulunmaya başladı, 2000 li yıllarda borçlanma krizleriyle küresel kriz yaşandı. 2008 yılındaki finansal krizin reel ekonomiye etkileri yıkıcı oldu. Ekonomiler hala bu krizin etkilerinden tam toparlanamadı. Çalışmada dış borç ve cari açık ilişkisi ekonometrik model kurularak incelenmiştir. Dış borç, cari açık arasındaki ilişkinin varlığı saptanmıştır. Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye açısından 1989-2015 dönemi için dış borç ve cari açık arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Yöntem: Çalışmada yıllık veriler üzerinde ADF, Kovaryans, Korelasyon, Regresyon ve Granger analizleri yapılmıştır. Bulgular: Analizlere göre; 1989-2015 yılları arasında Türkiye'nin dış borcu ve cari açığı arasında ilişkinin nedenselliği tespit edilmiştir. Sonuç: İncelenen dönemde cari açık, dış borcu gerekli kılmaktadır. Cari açık negatif, dış borç da pozitif olarak devam etmektedir. Bu da, cari açığın dış borç ile fonlandığı anlamına gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Petrol, İthalat, Dış Borç, Enerji,Cari Açık

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.4.5

THE PROBLEM OF EXTERNAL DEBT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN DEVELOPING COUNTRIES: THE CASE OF TURKEY
 
Today, the economies of the country are dealt with from a global perspective. International capital has also accelerated technological development and factor currents. This has revealed international economic dependence. After the Second World War, industrialised countries were busy increasing exports of industrial products;petroleum shocks in 1970 and borrowing problems in 1980s emerged, and in 1990s they became multipolar with globalization. In the crises experienced, IMF and WB began to intervene effectively, and in 2000, the crisis experienced a global crisis. The impact of the 2008 financial crisis on the real economy was devastating. Economies are still not fully recovered from the effects of this crisis. In this study, the relationship between external debt and current account deficit was studied by setting up an econometric model. The relationship between foreign debt and current account deficit has been determined. Aim: The aim of this study is to present the relationship between foreign debt and current account deficit for the 1989-2015 period in terms of Turkey. Method: In this study, ADF, Covariance, Correlation, Regression and Granger analyses were performed on annual data. Conclusion Result: according to analysis; The causality of the relationship between Turkey's foreign debt and current account deficit was determined between 1989-2015. Conclusion: current account deficit and external debt are required in the period under review. Current account deficit is negative and external debt is also positive. This means that the current account deficit is financed by external debt.

Keywords: Oil, Import, External Dept, Energy

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.4.5

Tam Metin