Yıl:2018   Sayı: 18   Alan: Eğitim ve Yönetim  

Shemsi MORINA, Serdan KERVAN
ÖĞRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı, Kosova’da okulöncesi ve sınıf (1-5 sınıf) öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına yönelik görüşlerini ve görüşlerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Araştırmada niteliksel araştırma yöntemi kullanılmış ve sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan 25 öğretmenle yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, tümevarımsal veri analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Tümevarımsal veri analizi sonucunda veriler temalar haline dönüştürülmüş ve araştırmanın bulgularına ulaşılmıştır. Bu araştırmanın bulgularına dayalı olarak, öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminin gerekliliği hakkında olumlu görüşlere sahip oldukları ancak sınıflarındaki ve okullarındaki kaynaştırma uygulamalarında genel olarak sorunlar yaşadıkları söylenebilir. Kaynaştırma uygulamasının özel gereksinimli öğrencilere pek çok yararı olduğunu belirten öğretmenlerin çoğunluğu, ailelerin ve yöneticilerin bu sürecin en önemli destekleyenleri olması gerektiği ve onlara da kaynaştırma ile ilgili eğitimin verilmesini ileri sürmüşlerdir. Ayrıca araştırma sonucunda öğretmenler Kosova’da kaynaştırma eğitiminin uygulanabilmesi için çeşitli önerilerde bulunmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: kaynaştırma, kaynaştırma tutumları, öğretmen tutumları

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.4.4

OPINIONS AND RECOMMENDATIONS FOR INCLUSION TRAINING OF TEACHERS IN KOSOVO
 
The aim of this study is to determine the factors affecting the views and opinions of preschool and classroom (1-5 grade) teachers in mainstreaming practices in Kosovo. Qualitative research method was used in the research and semi-structured interviews were conducted with 25 teachers in the classroom. The data obtained from the interviews were analyzed by inductive data analysis technique. As a result of the inductive data analysis, the data were transformed into themes and the findings of the research were reached. Based on the findings of this study, it can be said that teachers have positive opinions about the necessity of inclusive education but generally they have problems in mainstreaming practices in their classrooms and schools. The majority of the teachers who stated that the application of inclusion has a lot of benefits to students with special needs has suggested that families and managers should be the most important supporters of this process and that they should be given education about inclusion. In addition, teachers have made various suggestions for the implementation of inclusive education in Kosovo.

Keywords: Mainstreaming, Mainstreaming Attitudes, Teacher Attitudes

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.4.4

Tam Metin