Yıl:2018   Sayı: 16   Alan: İşletme ve Yönetim Organizasyon  

Beyza ERER, Ahmet DİKEN
ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMAK İÇİN İŞLETMELERİMİZİN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE MODEL ÖNERİSİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkmasında önemli rolü olan KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerin sorunlarının çözümüne yönelik bir model önerisi sunmaktır. Yöntem: Araştırmada, Dünya Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu verileri kullanılmış olup, yabancı kaynaklar Türkçeye aktarılarak yorumlanmıştır. Ayrıca, konu ile ilgili bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar da incelenmiştir. Bulgular: Çalışmada elde edilen bulgular, Türkiye ekonomisinin orta gelir tuzağı ile karşı karşıya olduğunu ve özellikle 2014 yılından sonra büyüme hızında yavaşlama olduğunu göstermektedir. Türkiye ekonomisinin orta gelir tuzağından çıkmasını engelleyen sorunların başında imalat sanayinde yaşanan sıkıntılar gelmektedir. Türkiye ekonomisinde, imalat sanayinin GSYİH içindeki payı düşük seviyede kalmakta ve bu durum üretim ve katma değerin teknolojik yapısının da düşük olmasına yol açmaktadır. İmalat sanayinin GSYİH içindeki payının düşük olmasının nedeni ise farklı ölçekteki işletmelerin yaşamış olduğu bir takım sorunlardan kaynaklanmakta ve söz konusu sorunlar Türkiye’nin üretim yapısını olumsuz etkilemektedir. Sonuç: Türkiye ekonomisinin orta gelir seviyesine daha fazla takılıp kalmadan yüksek gelirli ülkeler kategorisinde yerini alabilmesi için hem kısa vadede ideal büyüme oranlarını yakalayabilmesi hem de orta ve uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi sağlaması gerekmektedir. Bu durum ise, işletmelerimizin sorunlarına çözüm bulabileceğimiz bir büyüme modeli ile gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerin yaşamış olduğu çeşitli sorunlardan dolayı birbirine entegre olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Orta Gelir Tuzağı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Büyük Ölçekli İşletmeler

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.2.4

MODEL PROPOSAL ON THE STRUCTURAL CONVERSION OF OUR BUSINESSES TO EXIT FROM MIDDLE INCOME
 
Objective: The aim of this study is to submit a model for solving the problems of SME playing an important role for Turkey to get rid of middle income trap and big scaled operators. Method: In study, The World Bank and Turkey Statistical Institute data were used and foreign fundings were translated into Turkish. In addition, the studies on the subject examined so far. Findings: Findings obtained in the study indicate that Turkey has faced with middle income trap of the economy and especially after 2014 there has been a slowdown in growth rate. Problems in the manufacturing industry in the beginning of the problems that prevent the emergence of Turkey’s economy comes from the middle-income trap. In Turkey’s economy, the manufacturing sector’s share of GDP remained at a low level and this situation lead to low technological structure of production and value added. The reason for the low share of the manufacturing industry in GDP was due to a number of problems experienced by enterprises of different sizes and these problems that adversely affect Turkey’s production structure. Result: For the Turkey’s economy take part in high-income countries category without being stuck more to the level of middle-income, it is needs to capture ideal growth rates in the short term and ensure sustainable growth in the medium and long term. This situation can be realized with a growth model which we can find solutions to the problems of our enterprises. In this context, it was concluded that SMEs and large-scale enterprises should be integrated into each other due to various problems.

Keywords: Middle Income Trap, Small and Medium-Sized Enterprises, Large-Sized Enterprises

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.2.4

Tam Metin