Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Spor Ekonomisi ve Yönetimi  

Beyza Merve AKGUL, Ezgi ERTUZUN, Senol GORAL
REKREASYON BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLAR SİTELERİNİ KULLANIMININ İNCELENMESİ
 
Teknolojik gelişmelerle beraber, ‘internette zaman geçirmek’ modern toplumların en önemli boş zaman aktivitelerinden biri olarak görülmektedir. Günümüz gençliği internetin çok yaygın olarak kullanıldığı, özellikle sosyal ağ siteleri (SAS), ve günlük yaşantılarının bir parçası olarak gördükleri bir ortamda yetişmektedirler. İnternet ve beraberinde SAS ile birlikte bireyler birbirleriyle iletişim kurmakta, paylaşımlar yapmakta ve yeni alanlar yaratmaktadırlar(Sanchez-Navaro & Aranda, 2012). Çalışmaya Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencileri ile Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü(BESYO) öğrencileri olmak üzere toplamda 287 ‘rekreasyon bölümü’ öğrencisi katılmıştır. Bu çalışmanın amacı sosyal ağ sitelerinin kullanım amaçlarının çeşitli değişkenlere göre belirlenerek, sosyal ağ sitelerinin /İnternetin güvenirliği ile ilgili bireylerin düşüncelerinin araştırılmasıdır Katılımcılar Hergüner(2011) tarafından geliştirilen ‘sosyal ağlar anketi’ni doldurmuşlardır. Çalışmada ankette ‘boş zaman ve rekreasyon’ ile ilgili sorular seçilerek, adı geçen iki ayrı okulda da ‘rekreasyon’ eğitimi alan öğrenciler arasında karşılaştırmalara yer verilmiştir. Verilerin istatiksel olarak değerlendirilmesinde ortalama, yüzde, frekans ve t-testi olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Sonuç olarak, Turizm Fakültesi’nde eğitim alan öğrencilerin sosyal ağlar kullanım oranları ve ‘Boş zamanlarımı değerlendiririm’ sorusuna verdikleri cevaplar, BESYO’da okuyan öğrencilerden daha fazladır. Buna ek olarak, erkek öğrencilerin internet kullanımları kız öğrncilerden daha fazladır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağ Siteleri, Rekreasyon, Üniversite Öğrencileri

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411134

USE OF ONLINE SOCIAL NETWORKS AMONGST RECREATION MAJORING UNIVERSITY STUDENTS
 
Technological advances have made spending time on the Internet emerge as one of the most popular leisure activities for many people in modern society. In addition, Today’s youth are the first generation to have grown up in an environment characterized by the widespread use of the Internet, especially in the form of social network sites (SNS), which are the part their everyday life and constitute essential tools to communicate, share, participate and create (Sanchez-Navaro & Aranda, 2012). The aim of this study was to specify the usage purpose of SNS and investigates the information and the thoughts of individuals concerning the reliability and intervention of SNS and the Internet of the students. The sampling of the study consisted of a total of 287 students enrolled in Gazi University/Faculty of Tourism/ Department of Recreation Management (TRM) and Gazi University/ College of Physical Education and Sports/ Recreation Department (PESRD). Participants completed the SNS questionnaire which was developed by Herguner (2011). In the statistical evaluation the data set of this descriptive study was analyzed by using several statistical methods which mean, percentage, frequency and t test. In conclusion, tourism faculty’s students’ usage rates of social networks and also the averages of answers to the question ‘I can utilize my leisure times’ are greater than the students of the school of physical education and sports. And overall male students’ use of internet also greater than female students.

Keywords: Social Network Sites, Leisure, University Students

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411134

Tam Metin