Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: İşletme ve Yönetim Organizasyon  

Mehmet Naci EFE
SANAYİ İŞGÜCÜ GİRDİ ENDEKSLERİ VE İSTİHDAM ANALİZİ
 
Bu araştırma sanayi işgücü girdi endeksleri ve istihdam verileri dikkate alınarak farklı istatistik yöntemler kullanılarak analiz edilmesi şeklindedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinin dışa bağımlılığının azalması ya da azaltılmasında önemli olan sanayi gücü Türkiye açısından dünden bugüne gelişmesini devam ettirmektedir. Son on yıl içerisinde Türkiye’nin sanayi girdi ve istihdam oranlarına bakıldığında oldukça iyi olduğu gözlenmektedir. Her ne kadar kayıt dışı istihdamın önüne geçilememiş olsa da sanayi sektörü açısından gelişmesini devam ettirmektedir. Araştırma uygulamalı olarak gerçekleştirilmiş ve araştırmada TUIK den elde 2002-2015 yılına ait elde edilen veriler kullanılarak E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan regresyon ve korelasyon analizleri sonucunda işgücünü en çok etkileyen faktörler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İşgücü, Girdi Endeksi, Sanayi, İstihdam, TUIK

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411130

INDUSTRIAL LABOR INPUT INDICES AND EMPLOYMENT ANALYSİS
 
This study analyses the industrial labor input indices and employment data through various statistical methods. Industrial power, which plays an important role in reduced foreign dependence of developed and developing countries of the world, has continued to develop in Turkey until today. It can be observed that Turkey has performed very well in terms of industrial inputs and employment rates during the last decade. Although the problem of informal employment has not been solved yet, it continues its development in industrial sector. The study was conducted in a practical manner. The data obtained from the Turkish Statistical Institute (TUIK) for the 2002-2015 period were analyzed through the software E-Views 8.0. The most influential factors on labor were determined through regression and correlation analyses.

Keywords: Labor, Input Index, Industry, Employment, TUIK

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411130

Tam Metin