Yıl:2015   Sayı: 4   Alan: Kamu Yönetimi  

Ercan ŞAHBUDAK
TÜRKİYE’DE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİNİN FARKLI BÖLÜMLERİNDEKİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİK PERSONELİN KAMU İLE ÖZEL KURUMLARDAN ALDIĞI FARKLI HİZMET TÜRLERİNDEKİ KALİTENİN SOSYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ
 
Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu analize toplam (N=948) iktisadi ve idari bilimler fakültesinin değişik bölüm ve kademelerinde okuyan öğrenciler ve akademik personel katılmıştır. Araştırmamız yaklaşık olarak 7 ay sürmüştür. Bu süre içerisinde toplam 7850 anket formu elden, internet – mail ve posta yolu ile dağıtılmıştır. Geri dönen anket sayımız 1691 adet olup bunların sadece 948 âdeti uygulamaya uygun bulunmuştur. Araştırmamız basit rassas yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Tüm katılımcılar rast gele yöntem ile seçilmiştir. Hiçbir katılımcının kimlik ve kendini tanıtan resmi bilgisi talep edilmemiştir. Araştırmamızda kullanılan anket iki bölümden oluşmakta birinci bölümü katılımcıların demografik özeliklerine yönelik sorular ikinci bölüm ise 5’li likert ölçekten (N=52) sorulardan oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile korelasyon, anova, ındependent samples, t-testi ve geçerlilik güvenirlilik testleri uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçme aleti anket ilk kez kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuş ve ilk ön test sonucunda güvenirlilik kat sayısı olarak 0.872 değeri elde edilmiştir. Ön testte toplam (N=128) katılımcıdan elde edilen veriler dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda kurum, ürün ve memnuniyet düzeyi yüksek lisans ve üzeri eğitim alanlarda yüksek, lisans seviyesi okuyan öğrencilerde ise babanın gelir ve eğitim durumuna göre düşük, yurtlarda kalan ve hizmet alan öğrencilerde ise annenin eğitim ve çalışıp çalışmadığına göre değişiklik gösterdiği, çalışan annelerin çocuklarında memnuniyet farklılıklarında değişiklik çok fazla olmaz iken ev hanımı olan anne çocuklarında tercih ile memnuniyet düzeyinde değişiklik olduğu gözlenmiştir. Okul boyutu ve kamuya ait barınma yerlerindeki memnuniyet düzeyi genelde aynı, özel kurum ve barınma merkezlerinde ise memnuniyet düzeyi değişiklik göstermektedir. Gelir durumuna göre de tercihler ile memnuniyet düzeyinde değişiklik gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Okul, Kurum, Özel, Kamu, Memnuniyet, Aile, Demografik

Doi: 10.17373/UHEYAD.201811131

A SOCIOLOGICAL EXAMINATION OF THE QUALITY OF VARIOUS TYPES OF SERVICES RECEIVED FROM PUBLIC AND PRIVATE INSTITUTIONS BY THE STUDENTS AND ACADEMIC STAFF OF VARIOUS DEPARTMENTS OF THE FACULTIES OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES IN TURKEY
 
948 students and academic staff members from various departments and grades of the faculties of economics and administrative sciences took part in this analysis which was conducted in a practical manner. The research lasted for around 7 months. Within this period, a total of 7850 questionnaire forms were distributed by hand, e-mail or mail. The number of questionnaires that were returned was 1691 while only 948 of them were found to be eligible. Simple random sampling method was used in our research. All participants were selected randomly. Participants were not requested to provide any identity information or any other official information to identify them. The questionnaire used in the research comprised of two parts; the first part included questions regarding the demographic characteristics of the participants while the second part included questions with a 5-point Likert scale (N=52). Correlation test, analysis of variance, independent samples test, t-test and validity-reliability test were applied to the acquired data through the SPSS statistical software. Since the questionnaire which was the measuring tool of the research was used for the first time, a preliminary test was applied and a reliability coefficient of 0.872 was found in consequence of the preliminary test. Data from 128 participants were included in the preliminary test. In consequence of the research, following conclusions were made: institution, product and satisfaction levels were higher among those receiving master’s or higher-level education while they were lower among undergraduate students according to their fathers’ income and education level; among students that lived in dormitories and received services, these values varied by their mothers’ education level and status of employment; the differences in satisfaction did not vary to a significant extent among the children of employed mothers, and the choice and satisfaction level among children of housewives varied. The school dimension and the satisfaction level at housing places belonging to the public sector were generally the same while the satisfaction level at private institutions and housing centers varied. It was also observed that choices and satisfaction levels varied by the level of income.

Keywords: Student, School, Institution, Private, Public, Satisfaction, Family, Demographic

Doi: 10.17373/UHEYAD.201811131

Tam Metin