Yıl:2017   Sayı: 14   Alan: Kamu Yönetimi  

Sema ÇİFÇİ, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Nurcan BAYRAM
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI: ‘MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ’
 
Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulu’nda lisans öğrenimine devam eden öğrencilerin çalışma yaşamı, toplumsal yaşam, evlilik ve aile yaşamı ile ilgili toplumsal cinsiyet algılarına ilişkin bakış açılarını belirlemek ve konuyla ilişkili öneriler geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel tipte olan araştırmanın verileri literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Evrenin tamamına ulaşılması amaçlanmış, ancak sınıfta bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 510 öğrenciye uygulanmış, cevaplılık oranı %82,25 olmuştur. Veriler istatistiksel paket programına kaydedilmiş, analizler bu program aracılığı ile yapılmıştır. Analizlerde yüzde, ortalama, ki kare kullanılmış, ortalamalar standart sapma ile birlikte verilmiş, P<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. Sonuç: Öğrencilerin %71.6’sı kız, %28.4’ü erkektir. Öğrencilerin çalışma yaşamına dair düşüncelerini incelendiğimizde; “kadın kocasından izin almadan çalışmamalıdır” önermesine erkeklerin %71.0’ı, kadınların %45.2’si “katılıyorum” demiştir. “Kadın bir hata yapmışsa kocası ona şiddet uygulayabilir” önermesine erkeklerin %80.0’ı, kadınların %94.8’i “katılmıyorum” demiştir. “Bir ailenin gelirini erkekler sağlamalıdır” önermesinde erkeklerin %46.9’u, kadınların %72.9’u “katılmıyorum” ifadesini seçmişlerdir. “Bir erkeğin evleneceği kadının mutlaka bakire olması gerekir” önermesine erkeklerin %51.0’ı, kadınların %27.9’u “katılıyorum” demiştir. “Kadınların birinci görevi ev işlerini üstlenmektir” önermesine kadınların %17.3’ü, erkeklerin ise %56.6’sı katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar doğrultusunda; üniversite gençliğinin toplumsal cinsiyet bakış açılarını daha geniş çapta belirlemek ve bölgesel farklılıkları ortaya çıkarmak amacı ile araştırmaların yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Algı, Üniversite Öğrencileri

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.4.3

UNIVERSITY STUDENTS’ GENDER PERCEPTIONS: ‘MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY EXAMPLE’
 
Aim: The purposes were determining the gender perceptions of Health School undergraduate students regarding working life, social life, marriage and family life; and presenting suggestions. Method: A questionnaire was applied to 510 students (71.6% female, 28.4% male), with 82.25% response rate. In analyzes, percentage, mean and chi-square test were used, averages were given with standard deviation, P<0.05 was considered significant. Conclusion: Regarding students’ views about working life; 71.0% of males and 45.2% of females "agree" that "woman should not work without permission from her husband". 80.0% of males and 94.8% of females "disagree" that "if a woman makes a mistake, her husband may resort to violence". 46.9% of males and 72.9% of females "disagree" that “man should be the one who provides income for the family". 51.0% of males, 27.9% of females "agree" that "A woman to be married must be virgin". 17.3% of females and 56.6% of males "agree" that "the first duty of women is undertaking the housework". Thus, carrying out further studies to investigate the university youth’s gender perspectives in a broader sense and to reveal the regional differences may be suggested.

Keywords: Mardin, Gender, Perception, University Students

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.4.3

Tam Metin