Yıl:2018   Sayı: 18   Alan: Turizm ve İşletmeciliği  

Yunus Emre GÜRHAN, Alper ATEŞ
YERLİ TURİSTLERİN ALGILADIKLARI HİZMET KALİTESİNİN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ
 
Amaç: Bu çalışmada, 2018 yılı Şubat-Haziran ayları arasında Afyonkarahisar’daki 11 termal otele acente aracılığıyla gelen yerli turistlerin algıladıkları hizmet kalitesinin destinasyon imajına etkisi araştırılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar kapsamında, termal otellere hizmet kalitelerini arttırmalarına yönelik öneriler sunulmuştur. Yöntem: Bu tarihler arasında ilgili otellerin izni ve katılımı ile 440 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: 220 erkek 220 ve kadın katılımcı araştırmaya dâhil olmuştur. 38-47 yaş aralığındakiler % 40’lık değer ile en yüksek orana sahiptir. Katılımcıların %81,6’sı evli olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %16,6’sı ev hanımı, %16,1’i kamu sektöründe memurdur. Katılımcıların %66,8’i 1301-3900 TL arası bir gelire sahip olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %45’inin seyahat amacı sağlıktır. H1 ve H4’e ait değişkenler arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. H2, H3 ve H5 reddedilmiştir. Sonuç: Araştırmada, acente ve otellerin hizmet kalitelerini sürekli yükseltmelerinin, hizmet verirken kullanılan araçların temiz ve güncel teknolojik özelliklere sahip olmasının, turistler için ulaşım imkânlarının arttırılmasının, bölgedeki diğer turistik unsurların tanıtımının yapılmasının ve turistlerin katılabileceği farklı aktiviteler yapılmasının destinasyon imajına etki eden önemli unsurlar olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Seyahat Acenteleri, Termal Turizm, Destinasyon İmajı, Hizmet Kalitesi

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.4.2

THE EFFECTS OF LOCAL TOURISTS’ PERCEİVED SERVICE QUALITY ON DESTINATION IMAGE: THE CASE OF AFYONKARAHİSAR PROVINCE
 
Aim: In this study, the effect of the perceived service quality of the domestic tourists coming to the thermal hotels in Afyonkarahisar by the travel agency between February and June 2018 on the destination image was investigated. Within the scope of the results obtained in the research, suggestions were made to increase the service quality of thermal hotels. Method: 440 people were interviewed with the permission and participation of the related hotels between these dates. The resulting data were analyzed using descriptive statistics on computer. Findings: 220 male and 220 female participants participated in the study. The 38-47 age group has the highest rate of 40%. 81.6% of the participants stated that they were married. 16.6% of the respondents were housewives and 16.1% were civil servants in the public sector. 66.8% of the participants stated that they had an income between 1301-3900 TL. 45% of the participants, the purpose of travel is health. A significant positive correlation was found between H1 and H4 variables. H2, H3 and H5 were rejected. Result: In the study, it has been concluded that continuous improvement of service quality of agencies and hotels, the clean and up-to-date technological features of the tools used in service of hotels and agencies, increasing the transportation facilities for tourists, are important factors affecting the image of destination, promotion of other touristic elements in the region and performing different activities that tourists can participate in are important factors affecting the image of destination.

Keywords: Travel Agencies, Thermal Tourism, Destination İmage, Service Quality

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.4.2

Tam Metin