Yıl:2017   Sayı: 14   Alan: Uluslararası İlişkiler  

Giray Saynur DERMAN, Gönül GÜLGEZEN
YUNANİSTAN BATI TRAKYA’DA MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIĞIN EĞİTİM- ÖĞRETİM SORUNU
 
Giriş: Lozan Antlaşması ile resmi azınlık statüsünde olan Batı Trakya’daki Türklerin Lozan’dan günümüze dek olan süreçte, eğitim-öğretim konusunda, karşılaştığı sorunlar bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Amaç: 1923’ten günümüze dek olan süreçte Batı Trakya’daki eğitimin işleyişini incelemek, yaşanmakta olan sorunları sebep ve sonuçlarıyla ortaya koymak, çözüm yolunda adım atılabilmesi için konunun önemine dikkat çekebilmektir. Kapsamı: Azınlığın kavramsal çerçevesi ve azınlık tanımı, eğitim-öğretimin kavramsal çerçevesi ve eğitim-öğretimin tanımlanması, Yunanistan’ın iç hukuku ve uluslararası hukuk açısından Yunanistan’daki Türk azınlığına haklar sağlayan antlaşmalar, mübadele ve etabli meselesi, Lozan’dan günümüze Yunan idaresinde Batı Trakya Türk azınlığının eğitim öğretim sorunu, 1923-1950 arası dönem, 1950-1955 arası dönem, 1955-1980 arası dönem, 1981-2017 arası dönem, anaokullarından üniversiteye eğitim sorunları, anaokullarında durum, ilk okullarda durum, ortaokul ve liselerde durum, üniversitelerde durum başlıkları altında incelenmiştir. Yöntem: Çalışma nitel açıdan değerlendirilmiş, nicel verilerle de desteklenmiştir. Realizm ve Liberalizme göre şekillendirilmiştir. Yunanistan’ın azınlıklara yaklaşımı realist bakış açısıyla ele alınmış, azınlık ve insan hakları ihlalleri söz konusu olduğundan liberal bir yaklaşımla da değerlendirilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Yunanistan, 1950’lerden sonra sistemli bir şekilde, süreç içinde çıkarttığı yasa ve kararnamelerle azınlığın eğitimini sınırlandırmış ve kendi denetimi altına almıştır. Hukuksal açıdan azınlığın eğitim hakkı, yasal dayanağını ikili ve çok taraflı antlaşmalardan almaktadır. Azınlığın eğitimi özel statüde ve özerk yapıdadır. Ancak azınlık okulları, günümüzde bu niteliklerini önemli ölçüde yitirmişlerdir. Yunan idaresi, azınlığın eğitiminde, bugün gelinen noktada neredeyse tek taraflı karar verici durumundadır. Bu durum, eğitimin niteliğinin düşmesine yol açmıştır. Yunanlı idareciler azınlığı ilgilendiren konularda tek taraflı hareket etmeden ve onları ötekileştirmeden birlikte karar aldıklarında ve ilgili düzenlemeleri o doğrultuda yaptıklarında daha sağlıklı sonuçlar alınacaktır. Mevcut durum sürdüğü sürece Türk azınlığın Yunanistan’da asimilasyona maruz kalmadan Yunan toplumu ile bütünleşebilmesi hiç de kolay gözükmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Yunanistan, Batı Trakya, Müslüman Türk Azınlık, Azınlık Eğitimi, Eğitim-Öğretim Sorunu

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.4.4

EDUCATION AND INSTRUCTION ISSUES OF THE MUSLIM TURKISH MINORITY IN THE WESTERN TRACE REGION OF GREECE
 
The education and culture issues faced by the Turks living in the Western Thrace who are accepted as the only official minority in Greece with the Treaty of Lausanne, constitutes the subject of this study in the process from the Treaty of Lausanne up to date. Objective: To examine the functioning of education in Western Thrace during the period from 1923 to the present day, to put forward the ongoing problems with their reasons and results and to draw attention to the importance of the issue in order to take steps in the solution path. Scope: The study is carried out to cover the topics of the conceptual framework of the minority and the definition of minority, the conceptual framework of education and education, the agreements, the interchange and the eternal issues that grant rights to the Turkish minority in Greece in terms of internal laws of Greece and international laws, the minority educational problem of the Western Thrace Turks, 1923-1950 period, 1950-1955 period, 1955-1980 period, 1981-2017 period, kindergarten to university education problems, kindergarten situation, primary school situation, secondary school and high school situation. Method: The study was assessed qualitatively and supported with quantitative data. It is structured according to realism and liberalism. Greece's approach to minorities has been dealt with from a realistic point of view and as minority and human rights violations are also the subjects a liberal approach has also been used. Findings and Conclusion: Greece with laws and decrees systematically restricted the education of minorities in the course of the 1950s, and took them under their own control. In terms of law, the rights of the minorities’ education are based on bilateral and multilateral treaties. Education of the minority is in a special status and autonomous structure. However, minority schools in Greece have lost these qualities to a great extent nowadays. The Greek administration is almost unilaterally deciding in the education of the minority today. This has led to the decline of the quality of education for the Turkish minority in Greece. Greek administrators will receive more healthy results when they do not act unilaterally in matters involving minority, make decisions together without alienating them, and do the related regulations in that direction. As long as the present situation persists, it does not seem easy for the Turkish minority to integrate with Greek society without being subjected to assimilation in Greece.

Keywords: Greece, Western Thrace, Muslim Turkish Minority, Minority Education, Education-Instruction Problem

Doi: 10.17373/UHEYAD.2017.4.4

Tam Metin