Year:2015   Issue: 4   Area: Economy  

Murat TURGUT
EFFECTS OF ELECTRONIC FUNDS ON FINANCIAL MANAGEMENT
 
The improvisation in information technology affected the money and caused the electronic money to show up. Electronic money covers the multiuse, preloaded, card based products which is also called electronic wallet as well as network and software-based products on pc. As electronic money depends on communication and information technology, the change in technology will lead to a continuous change in the electronic money. As the technology develoed, the commercial system and paying equipments also changed and classical systems left its place to concepts e-trade, e-finance, e-signature, e-certificate,e-bill, e-document, e-statement and electronic money. By the usage of wlecteonic money comapnies will make quicker and accurate decisions on the cash management,they will be able to lead thwmselves to profitable investments and they will make their investment fon with the lesser cost than the conventional methods which means that the value of the company will increase In this study the influence of the electronic money, which showed up by thw improved technology, on cash management will be evaliated. In this context the electronic money will be defined, related to the basic context and the advantages as well as the disadvantages will be discussed

Keywords: Electronic Money, Cash Management,Commercial Management

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411125

ELEKTRONİK PARANIN FİNANSAL YÖNETİM ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler para üzerinde de etkili olarak elektronik paranın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Elektronik para, çok amaçlı, değeri önceden yüklenmiş ve elektronik cüzdan olarak da nitelendirilen kart tabanlı ürünler ile bilgisayar üzerine ağ veya yazılım tabanlı ürünleri kapsamaktadır. Elektronik para iletişim ve bilişim teknolojilerine dayanmakta, teknolojinin sürekli değişimi ile elektronik paranın da değişimi devam edecektir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ticaret sistemi, ödeme araçları da değişmiş, klasik sistemler yerini e-ticaret, e-finans, e-imza, e-sertifika, e-fatura, e-belge, e-beyanname, elektronik para gibi kavramlara yerini bırakmıştır. Elektronik paranın kullanılmaya başlanması ile birlikte işletmeler nakit yönetimi konusunda yatırım karalarını daha hızlı ve doğru şekilde alabilecek, karlı yatırım alanlarına yönelebilecek, yatırım fonlarını geleneksel yöntemlere göre daha az maliyetler gerçekleştirebilecek ve bu sayede işletmenin piyasa değeri yükselecektir. İşletme faaliyetleri sonucu elde edilen parasal değerler düzenli ve zamanında tahsil edilmesiyle zaman kaybı azalacaktır. Tahsil edilen parasal değerler şirket kasalarında tutulmayacağından işletmelerde yüksek miktarda nakit bulundurulmayacaktır. Çalışmada gelişen teknoloji ile ortaya çıkan elektronik paranın nakit yönetim üzerindeki etkisi irdelenecektir. Bu bağlamda elektronik paranın tanımı yapılacak temel kavramları ile ilişkilendirilecek ve sağladığı avantajların yanında beraberinde getirdiği dezavantajlarda açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Elektronik Para, Nakit Yönetimi, Finansal Yönetim

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411125

Tam Metin