Year:2015   Issue: 4   Area: Political Management  

Berna BİLGİ KARTAL
THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON NATIONAL IDENTITY SUMMARY
 
Globalization, which is considered as a worldwide alteration and transformation process, has influence on many areas including economy, politics, culture and social structure. The effects of these institutions and values creating process on the areas of nation-state and national identity are also perceivable. This article, titled “The Effects of Globalization on National Identity,” aims to evaluate the effects of globalization on the nation-state and the national identity, the transformation of the national identity in accordance with the current affairs and the future of the nation-state.

Keywords: Globalization, Nation-State, National Identity

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411120

KÜRESELLEŞMENİN ULUS DEVLET VE ULUSAL KİMLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 
Dünya genelinde hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı süreç olarak değerlendirilen küreselleşme; ekonomiden siyasete, kültürden toplumsal yapıya pek çok alanı etkilemektedir. Kendi kurum ve değerlerini inşa eden bu sürecin etkileri ulus devlet ve ulusal kimlik alanlarında da yoğun bir şekilde hissedilmektedir. 'Küreselleşmenin Ulus Devlet ve Ulusal Kimlik Üzerindeki Etkileri' adlı bu çalışma ile; küreselleşmenin ulus devlet ve ulusal kimlik üzerinde yarattığı etkiler, yaşanan gelişmelere paralel olarak ulusal kimliğin nasıl bir dönüşüm içerisine girdiği ve ulus devletin geleceği bağlamında genel bir değerlendirmenin yapılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Ulus-Devlet, Ulusal Kimlik

Doi: 10.17373/UHEYAD.2015411120

Tam Metin