Year:2018   Issue: 16   Area: Sociology  

Ayşe ÇATALCALI CEYLAN
REPRESENTATION OF GLOBAL AND LOCAL IN NATIONAL GEOGRAPHIC TURKIYE AND ATLAS MAGAZINES
 
Aim: The aim of this study is aimed to investigate the representations of similarities and differentiations of the cultures, geographies, spaces, places and their identities signified in global and national media spaces. Considering that media companies commercial institutions and their news are industrial products, it will be able to comment how the cultural spaces is affected the global and national media contents. Method: A sampling spaces in this research is comprised by taking into account the 2003 issues of the journals National Geographic Türkiye representing global culture and Atlas representing national culture. Sampling was made by selecting journal issues from 3-month periods. Accordingly, “January, April, July and October” issues were subjected to examination. The news were analyzed in accordance with the approaches of Teun A. Van Dijk and Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis. Results: Globalisation in economic, political and cultural spheres also influences the fields of media and communication. Time and space contractions and indefiniteness necessitate the national media to get connected to the global space in the process of promoting the existence of the local in the global sphere. Conclusion: Therefore, the viewpoints and evaluation criteria of global media is effective also on the national media. All in all, the Macro (headlines, news bodies, subtitles, photographs, photograph texts, maps, illustrations) and the Micro structure (culture, spaces, identity, geographies, consumption, commercialisation) of the news in global and national media share similarities as well as differences. It is seen in the news content that the local features are drawn to the global spaces.

Keywords: Globalization, Geographics, Space Consumption, Economy, Magazines

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.2.1

NATIONAL GEOGRAPHIC TÜRKİYE VE ATLAS DERGİLERİNDE, KÜRESEL VE YERELİN TEMSİLİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı, küresel ve ulusal medya uzamlarında temsil edilen kültürlerin, coğrafyaların, mekânların ve buralara ait kimliklerin; benzerliklerinin, farklılıklarının ve temsil ediliş biçimlerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Medya şirketlerinin ticari birer kurum ve haberlerin birer endüstriyel ürün olması dikkate alındığında, küresel ve ulusal medya içeriklerinin belirlenmesinde kültürlerin süreçten ne yönlerden etkilediğinin ortaya çıkarılmasıdır. Yöntem: Araştırmada, küresel kültürü temsil eden National Geographic Türkiye dergisi ve ulusal kültürü temsil eden Atlas dergisinin, 2003 yılına ait sayıları dikkate alınarak bir örneklem oluşturulmuştur. Örneklem için dergi seçimi 3 aylık sürelerden bir örnek çekilerek düzenlenmiştir. “Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim 2003” aylarında yayınlanan dergiler incelenmeye alınmıştır. Haberler, Teun A. Van Dijk ve Norman Fairclough’un Eleştirel Söylem Analizi yaklaşımları doğrultusunda incelenmiştir. Bulgular: Ekonomik, siyasal, kültürel alanda devam etmekte olan küreselleşme, medya ve iletişim alanlarını da etkilemektedir. Hızlı teknolojik gelişmelerin yarattığı zaman ve mekân sıkışmaları ve belirsizlikler, yerelin küresel alanda varlığını hissettirmesi süreci ulusal medyaların küresel alana bağlanmalarını gerekli kılmaktadır. Sonuç: Küresel medyaların çeşitli olaylara bakışı, değerlendirme biçimleri, ulusal medya üzerinde de etkili olmaktadır. Küresel ve ulusal medyada temsil edilen haberlerin Makro ve Mikro yapısının (kültür, mekânlar, kimlik, coğrafyalar, tüketim, ticarileşme) benzerlikler gösterdiği anlaşılmaktadır. Dergi haber içeriklerinde, yerel özelliklerin küresel düzleme çekildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Coğrafyalar, Mekan Tüketimi, Ekonomi, Dergiler

Doi: 10.17373/UHEYAD.2018.2.1

Tam Metin